Function.length vs arguments.length

lukas #16

Obiekt Function w JavaScript posiada własność length, która zwraca ilość oczekiwanych przez daną funkcję argumentów. Aby dowiedzieć się, ile argumentów zostało funkcji przekazanych, możemy użyć lokalnej dla danej funkcji zmiennej arguments:

var a = function(one, two, three, four) {
    return arguments.length;
};

a.length; // 4
a(1,2,3); // 3